Maatschappelijk ondernemerschap

Visitatie woningcorporaties: ontwikkelen van een beoordelingsmethodiek

Woningcorporaties nemen een belangrijke plaats in in de publieke sector. Dit vraagt ook sterke publieke verantwoording. Er is een objectief, onafhankelijk en gezaghebbend oordeel nodig over het maatschappelijk presteren van woningcorporaties. Op initiatief van de corporaties ontwikkelde Public SPACE een landelijk visitatieinstrument.

Voor de ontwikkeling van een beoordelingsmethodiek ging een auditraad aan de slag onder voorzitterschap van Steven de Waal. Vanuit de Denktank haalde hij daar Ferdinand Mertens (Onderzoeksraad Veiligheid) en Paul Koster (toen: Autoriteit Financiële Markten) bij. Het project werd ondersteund door de Stichting Experimenten Volkshuisvesting.

Vierjaarlijkse visitatie

De methodiek is opgezet en inmiddels hebben er ongeveer vijftien visitaties binnen dit experiment plaatsgevonden. De branche (Aedes) heeft zichzelf verplicht de visitatie vierjaarlijks te laten doen uitsluitend volgens deze methode. Er is een wet in voorbereiding om dat voor iedere woningcorporatie te verplichten.

Landelijke stichting

Om een geobjectiveerd en onafhankelijk stelsel van visitaties voor woningcorporaties te ontwikkelen, in stand te houden en te borgen is de stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland opgericht. Steven de Waal is bij de stichting betrokken als voorzitter van de Raad van Toezicht. De vier betrokken partijen:

  • de Woonbond
  • het ministerie van WWI
  • Aedes
  • de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties

Uitgangspunten visitatiestelsel

Een goed overzicht van de contouren en uitgangspunten van het gebouwde stelsel treft u aan in deze lezing voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) in 2008. In een eindadvies dat de Auditraad uitbracht aan de landelijke partijen staan duidelijk de uitgangspunten, maar ook de opletpunten van een dergelijk stelsel geschetst. Dit advies was daarna bouwsteen voor de besluitvorming door alle partijen over de volgende stap, namelijk de oprichting van de nieuwe stichting die dit stelsel onder beheer kreeg en verder moest ontwikkelen.
Lees het artikel dat Auke Schouwstra schreef in Binnenlands Bestuur over het werk van de stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.

Related Articles

Back to top button