Over PSF

Public Space Foundation is een privaat, onafhankelijk denknetwerk met als missie de bevordering van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap. We stimuleren en beïnvloeden het debat met onderzoek en adviezen, artikelen in alle media, ook op onze actieve website (www.publicspace.nl en www.publicspace.eu), lezingen en dagvoorzitterschappen op congressen. Public Space Foundation coacht en adviseert tevens maatschappelijke pioniers en brengt ze onder de aandacht.

Public Space is opgericht in 2001 en daarmee de eerste, private denktank van Nederland.

Van denktank naar denknetwerk

Public Space is ooit begonnen als een klassieke denktank, maar functioneert inmiddels al jaren meer als een denknetwerk, zoals past bij de moderne communicatie- en mediatechnologie (en ook bij de helaas drukke agenda’s van veel interessante mensen). We agenderen grotere issues of concepten voor een nieuwe publicatie of komende boeken, in een speciaal samengesteld gezelschap uit ons vaste netwerk van belangstellenden, beslissers en supporters van onze missie. Op deze manier organiseren we de inbreng van betrokkenen, deskundigen en bestuurlijk verantwoordelijken in onze meningsvorming en onderbouwing van ideeën en voorstellen (‘active thinking’ en ’thinking in public’).

Privaat, onafhankelijk en missiegedreven

Bij de oprichting van Public Space was het model van denktanks zoals Angelsaksische landen dat kennen, een belangrijke bron van inspiratie. De kern van dit model, dat dus ook Public Space volgt, houdt in:

  1. De Denktank is privaat en onafhankelijk, dus niet betaald door slechts 1 partij, zoals bijvoorbeeld de overheid, en zeker niet hiërarchisch of om direct commerciële redenen ondergeschikt aan 1 partij. In de Angelsaksische wereld worden denktanks vaak filantropisch gefinancierd, o.a. uit legaten. Dat is hier indirect ook het geval: als oprichter en voorzitter legt Steven de Waal om filantropische redenen de financiële buffer onder Public Space en is er dus ook absoluut niet de noodzaak actief te zoeken naar subsidies of betaalde opdrachten.
  2. De Denktank is missiegedreven, dus is niet gericht op alleen (de schijn van) technisch rationele planning of academisch onderzoek of opgesloten in een bepaalde sector of koker. Ook het academisch proefschrift van Steven de Waal, dat mede is ondersteund vanuit Public Space, past geheel in de missie van Public Space.
  3. De samenstelling van de Denktank (en nu het Denknetwerk) is ook missiegedreven, dus niet alleen officiële experts of hoogleraren of personen met een formeel belangrijke functie, zoals bestuurders en politici. We selecteren vooral op breed denken en gedrevenheid en creativiteit in het genereren van nieuwe inzichten met de mentale onafhankelijkheid om dat ook te durven uitdragen. Ervaringskennis van noodzakelijke transformaties, zoals actieve maatschappelijk ondernemers en ‘civil leaders’ wordt daar ook altijd bij gezocht.

In onze wereldwijde lezingentour over het laatste boek van dr. Steven P.M. de Waal in 2019 hebben we dan ook nauw samengewerkt met en lezingen gegeven voor dergelijke denktanks in o.a. Nieuw Zeeland (Wellington), Canada (Ottawa), Finland (Helsinki) en USA (San Francisco). Wij beschouwen hen en zij beschouwen ons als ‘collega’s’. Nederland mist deze intelligente onafhankelijke bijdragen aan het debat door – ook bij spannende, moeilijke en strategische vraagstukken – te gemakkelijk te leunen op staatscommissies en staatsadviesorganen of poldercommissies, eerder dan op dit type werkelijk onafhankelijk en strategisch nadenken. Er is nu eenmaal een groot verschil tussen enerzijds de noodzakelijke creativiteit en strategische intelligentie over een onzekere toekomst en anderzijds het onderhandelen over en uitruilen van vooringenomen of belangengebonden standpunten, de kern van polderen.

Denktank Jeugdsprong als voorbeeld

In het werk en het burgerinitiatief van Jeugdsprong is goed te zien wat Nederland mist door veel minder dan andere landen te beschikken over private, missie gedreven, onafhankelijke denktanks, zoals Public Space dat als eerste vormgaf (opgericht 2001, verzelfstandigd 2004):

  • De voorstellen van Jeugdsprong zijn onafhankelijk van bestaande belangen. In Nederland vaak terug te vinden in verkapte lobby verhalen, ook van overheden, vaak retorisch varend op (de schijn van) neutraliteit of rationaliteit.
  • De samenstelling van Jeugdsprong was bewust gebaseerd op een grote vertegenwoordiging van ouders, cliënten en maatschappelijk ondernemers. Hiermee vermijd je sterk terug te vallen op de usual suspects uit bestuurlijke of academische kring die vaak vastzitten aan hun eerdere posities en standpunten en daar om carrière- of reputatie-redenen niet meer van durven af te wijken. Het vermijdt daarmee ook de bestuurlijke cultuur van polderpaternalisme. Samen te vatten als: het beter weten voor ‘de mensen in het land’, vanuit goede bedoelingen, maar diezelfde mensen moeten vervolgens niet zeuren en vooral braaf luisteren. Moderne concepten van actief burgerschap, directe democratie en coöperatief eigendom passen niet in die cultuur, zoals we al jaren merken.
  • De voorstellen uit het manifest van Jeugdsprong zijn weliswaar gebaseerd op inspirerende hoofdlijnen en principes, maar vervolgens vooral praktisch uitgewerkt. Dat kan natuurlijk ook, omdat er veel praktijk aan tafel zit en door ons vanuit diezelfde netwerken ook in interviewrondes verder is opgehaald. Er wordt niet geleund op beleidsspeak, goed klinkende retoriek of rationeel ontwerp, maar er wordt gekeken hoe veranderingsprocessen werkelijk in praktijk verlopen, wat praktisch nu de meest schrijnende problemen zijn en welke de eerste stappen in de goede richting zijn. Stelseldiscussies en daaropvolgende langjarige moeizame implementatie ervan, zijn nu eenmaal weinig hoopgevend naar jeugdzorg professionals die op korte termijn hun werk beter willen doen.

KERN aanpak van Denktank Public SPACE

  1. Een toonaangevend, inspirerend en onafhankelijk advies uitbrengen, gebaseerd op veel dialoog met omgeving, experts en via moderne media (thinking in public)
  2. Door die hoopvolle, inspirerende visie en netwerkaanpak een beweging op gang brengen en die zo nodig ondersteunen met deelplannen, verdere ideeën en verdere dialoog (thinking in action)
  3. Op veel plaatsen die visie verder uitleggen, uitdragen en daarmee dus ook levend en in ontwikkeling houden (thinking never stops)

Steven de Waal richtte Public Space Foundation in 2001 op als onafhankelijke onderzoeks- en debatafdeling met de denktank als belangrijkste partij waarmee werd nagedacht, extern gecommuniceerd en belangrijke thema’s werden geagendeerd. De onderzoeks- en adviesafdeling was onderdeel van Boer & Croon Strategy and Management Group, destijds een toonaangevende firma in strategische consultancy en top interim-management. Na zijn vertrek bij Boer & Croon begin 2004 als bestuursvoorzitter en vennoot, waarbij hij de naam, logo, website en intellectueel eigendom van Public Space als gift mee mocht nemen, is Public Space door hem verzelfstandigd tot stichting (Public Space Foundation) met De Waal als enige bestuurder. De toenmalige leden van de denktank gingen hierin geheel met hem mee, als teken van hun steun voor missie en gedachtegoed.

Sindsdien heeft Public Space gefloreerd als eerste private denktank van Nederland, ook met veel internationale bijdragen.

‘Bold thinking’

De website dient ook als open en transparant archief van eerdere publicaties, boeken en bevindingen van Public Space. Maak nader kennis met het belangrijkste van een denktank/denknetwerk: de uitingen van onafhankelijk denken en communiceren over de belangrijkste vraagstukken van de moderne tijd, waar anderen vaak voor terugschrikken (‘bold thinking’)!

Back to top button