Maatschappelijk ondernemerschap

Woningcorporaties maatschappelijk toetsbaar: nieuwe stichting waarborgt onafhankelijke visitaties

Na jaren van discussie zijn partijen in de sector volkshuisvesting erin geslaagd gezamenlijk een onafhankelijke visitatiestichting op te zetten, die het presteren van corporaties maatschappelijk toetsbaar moet maken. De Woonbond, Aedes, VTW en het ministerie van VROM ondersteunen deze ‘Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland’. De ruim 450 corporaties worden ten minste eens in de vier jaar verplicht gevisiteerd.

De stichting gaat een nieuwe aangescherpte visitatiemethodiek en de toepassing ervan door visiterende bureaus beheren. Daardoor kan voor elke corporatie een maatschappelijke beoordeling worden gegeven. De visitaties leveren harde uitspraken op over het maatschappelijk presteren van corporaties: of ze hun eigen ambities en doelen waarmaken, in welke mate ze de lokale volkshuisvestelijke problemen oplossen, of ze hun geld goed besteden en niet oppotten en hoe maatschappelijke belanghebbenden, zoals bewoners en gemeenten over hun prestaties denken. De resultaten van de visitaties, uitgevoerd door geaccrediteerde visitatiebureaus , zijn publiek openbaar.

Visitatiestelsel

Met de onafhankelijke stichting voor het beheer en de ontwikkeling van visitatie is nu de gewenste waarborg voor een gezaghebbend visitatiestelsel gerealiseerd. Dit visitatiestelsel moet ‘de samenleving’ en haar belanghebbenden in staat stellen een oordeel te geven over het maatschappelijk presteren en functioneren van corporaties. Voor corporaties als maatschappelijke ondernemingen vormt visitatie een essentieel verantwoordingsinstrument en een extra stimulans hun presteren te verbeteren. Minister van der Laan (ministerie van VROM) noemt visitatie een belangrijke pijler in een nieuw arrangement van overheid, corporaties en belanghebbenden en Aedes Vereniging van Woningcorporaties heeft visitatie tot een verplichting voor haar leden verklaard.

Ontwikkeling van visitatiemethodiek

Aan de nieuwe stichting voor visitatie ging een intensief ontwikkeltraject van visitatiemethodiek en bestuurlijke inbedding vooraf. Daarin stonden de uitgangspunten ‘extern, onafhankelijk en gezaghebbend’ centraal. Op initiatief van het WoonNetwerk, een verband van maatschappelijk ondernemende woningcorporaties, startte de SEV in 2006 een visitatie-experiment. Daarin kwamen corporaties en aspirant visiterende bureaus in pilots – onder auspiciën van een onafhankelijke Auditraad Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties – tot een nieuw visitatieontwerp. Landelijke belanghebbenden, waaronder politiek, het ministerie van VROM/WWI en partijen als Aedes, Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Woonbond dragen het nieuwe stelsel en de nieuwe stichting.
De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland krijgt tot taak de visitatiemethodiek te beheren en te ontwikkelen. Daarnaast zal de stichting de kwaliteit van de visitaties bewaken, onder meer door accreditatie en licenties voor aanbieders van visitatie. De stichting vormt daarmee de spil waaromheen visitatie bij woningcorporaties zal worden georganiseerd.
Steven de Waal zal de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland op 9 juli presenteren. Hij was destijds voorzitter van de Auditraad en wordt nu voorzitter van de Raad van Toezicht van de nieuwe stichting. SEV-directeur Lex de Boer draagt het zaakwaarnemerschap over aan de stichting, inclusief een compleet visitatiedossier. Hij zal ook de resultaten presenteren van de evaluatie die is uitgevoerd naar visitaties in de praktijk van 2008 en 2009.
De hoofdconclusie van deze evaluatie is dat de visiterende bureaus de voorgeschreven methodiek gaandeweg in 2008 steeds beter zijn gaan toepassen, maar dat beheer is geboden om het gezag van de methodiek en de toepassing ervan te bewaren en versterken. Een stichting die zowel gaat toezien op de methodiek als op de toepassing is daarom noodzakelijk.
Na de presentatie van de evaluatieresultaten zullen belanghebbenden bij en dragers van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland reageren en vragen stellen.
Ook de pers wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld.
· Locatie: huize Molenaar in Utrecht
· Aanvang: 16.30 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Doevendans, programmaregisseur van de SEV,
telefoon: 010 – 282 50 60

Related Articles

Back to top button