Maatschappelijk ondernemerschap

Eindadvies auditraad visitatie woningcorporaties

De auditraad ‘Maatschappelijke visitatie woningcorporaties’, onder voorzitterschap van Steven de Waal van de Public SPACE Foundation, bracht advies uit aan de landelijke stakeholders in het voorgestelde nieuwe maatschappelijke visitatiestelsel voor woningcorporaties: VROM, Aedes, VTW, Woonbond en VNG. Het adviesrapport, Uitgangspunten en opties bij het beheer van het visitatiestelsel ‘Maatschappelijke visitatie woningcorporaties’ is hier te lezen of te downloaden.

Het adviesrapport schetst de uitgangspunten en opties om te komen tot een goed functionerend maatschappelijk visitatiestelsel woningcorporaties vanuit het oogpunt van de stakeholders. In het rapport pleit de Auditraad onder andere voor het oprichten van een werkelijk onafhankelijk gezaghebbend orgaan dat het stelsel verder implementeert en waarborgt dat het stelsel voldoet aan de belangrijkste criteria.

Visitatiemethodiek

Tegelijkertijd heeft de Auditraad tijdens het SEV-jaarcongres van 19 april 2007, de versie 2.0 van de (voorlopige) visitatiemethodiek opgeleverd. Deze methodiek is nog niet af. Op basis van de gehouden pilots is op onderdelen nog doorontwikkeling nodig. In overleg met het ministerie van VROM en Aedes is gekozen voor een “gecontroleerde doorontwikkeling” van de pilotfase. Dat heeft twee voordelen: woningcorporaties die dat willen, kunnen zich laten visiteren en in de aanloop naar de definitieve inrichting en implementatie van het nieuwe stelsel wordt tegelijk ervaring opgedaan met deze visitatiemethodiek versie 2.0. De ervaringen van deze doorontwikkelperiode zullen worden verwerkt tot een definitieve, door de Auditraad eind 2007 op te leveren visitatiemethodiek versie 3.0.

Related Articles

Back to top button