Disruptief burgerschapVideo's

Boeklancering ‘Burgerkracht met Burgermacht’ in Dudok

Op 19 mei j.l. mocht ik mijn nieuwste boek ‘Burgerkracht met Burgermacht. Het einde van de maatschappelijke onderneming en het polderpaternalisme’ (BoomBestuurskunde) aanbieden in Dudok Den Haag aan prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau.
Kim Putters hield een goed voorbereid en doorwrocht betoog over de thematiek. Zo benadrukte hij het vraagstuk van vertrouwen, tussen burgers en tussen burger en overheid. Ook ging hij op het thema van de nieuwe scheidslijnen die door de burgers van Nederland lopen en, zo blijkt uit onderzoek, steeds belangrijker worden. Deze maken het moeilijk gezamenlijk burgerinitiatief te ontplooien en kunnen zelfs leiden tot een nieuwe verzuiling. Aanhakend op het pleidooi in het boek voor meer burgermacht en zeggenschap, kenschetste hij die ontwikkeling als een pleidooi voor versterking van de maatschappelijke democratie en niet alleen de modernisering van de politieke democratie, waar in ‘Den Haag’ de meeste aandacht voor is. In grote lijnen bevestigde hij het belang van het boek, omdat het ingaat op de vastlopende institutionele verhoudingen en op een cultuur van paternalisme in de polder. Allemaal goed bedoeld, maar nauwelijks nog van deze tijd. In die noodzakelijke radicale institutionele vernieuwing kan een geheel nieuw paradigma van burgerschap, zoals uitgewerkt in het boek, in vruchtbare bodem vallen.
Daarna ontstond nog een levendig en betrokken debat met de aanwezige gasten.

Related Articles

Back to top button