PublicatiesMaatschappelijk leiderschap

Zeven routes voor verandering – recensie in Vakblad Sociaal Werk

Boekbespreking 'Het zal mijn zorg zijn; 7 routes naar een gezond zorgstelsel'

Als er al een moment is om zevenmijlslaarzen aan te trekken en een nieuwe weg in de slaan, dan is het nu. Het is tijd om voortvarend stappen te zetten in de richting van structurele veranderingen van ons zorgsysteem.

 

Zeven routes voor verandering

Door Lennie Haarsma, redactielid Vakblad Sociaal Werk
‘De gezondheidszorg in de Westerse landen was al voor de pandemie aan herijking, reflectie en nieuwe wegen toe. De huidige kwaliteit van zorg is in de toekomst niet meer op te brengen, we moeten dringend andere keuzes gaan maken.’ Aan het woord is Steven de Waal, oprichter en voorzitter van Public Space Foundation en expert op het gebied van strategie in de gezondheidszorg in binnen- en buitenland. In Het zal mijn zorg zijn stelt hij dat er genoeg gepolderd is en dat het tijd is om zelf aan de slag te gaan. Hij beschrijft zeven routes naar een gezond zorgstelsel en lardeert deze met vele initiatieven van maatschappelijk leiderschap die we al in de gezondheidszorg zien.

In route 1 wordt een duidelijk pleidooi gehouden voor het stimuleren van ‘civil leadership’. Dit concept gaat uit van private personen die de publieke zaak daadwerkelijk verder hebben gebracht, vaak op een bijzondere, persoonlijke manier. Denk bijvoorbeeld aan Anne-Mei The, bedenker van de Sociale Benadering Dementie; zij ontwikkelde een nieuwe methode die de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbetert. Route 2 gaat in op het bevorderen van gezondheid en hierbij gaat het om een transitie van de zorg die afrekent met verkokering en de nadruk legt op goede gezondheid vanuit echte menselijke aandacht voor wat mensen zelf willen en kunnen. Een concreet voorbeeld is de transformatie van Philadelphia Zorg naar kleinschalige gehandicaptenzorg in de buurt. Om toegevoegde gezondheidswaarde te financieren wordt in route 3 de verschuiving van output- naar outcome-financiering beschreven, naast het ontstaan van innovatieve financieringsinstrumenten. Het experiment ‘shared savings’ van Menzis, waarbij zorgverlener en zorgverzekeraar samen afspreken wat ze de ‘normale’ verwachte kostenstijging onder bepaalde omstandigheden vinden, is hiervan een voorbeeld. De focus op het ontwikkelen van zorgplatforms en platformorganisaties staat centraal in route 5. Het feit dat organisaties platforms worden biedt veel mogelijkheden voor decentrale besluitvorming en coördinatie op de (professionele) vloer. Een goed voorbeeld van een moderne platformorganisatie is Buurtzorg, dat met kleine teams thuis verpleging en persoonlijke verzorging levert. Het belang om zorg in de woonomgeving en met eigen regie van de patiënt te realiseren wordt uitgebreid beschreven in route 6. Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden ontwikkelde een integrale aanpak om probleemgezinnen te helpen. In route 7, tot slot, wordt nogmaals het accent gelegd op leiderschap. Hans Visser, de dominee die aan de wieg stond van de opvang van drugsverslaafden en daklozen in de Pauluskerk in Rotterdam, wordt gepresenteerd als een concreet voorbeeld van moedig leiderschap.

“Hier is de kwaliteit van de zorgprofessional voor patiënt/cliënt en naaste de belangrijkste factor.”

Route 4: praktische wijsheid van zorgprofessionals

De zeven routes zijn van groot belang, maar met name route 4, Organiseren vanuit de praktische wijsheid van zorgprofessionals, is relevant voor de lezers van dit vakblad. Hier is de kwaliteit van de zorgprofessional voor patiënt/cliënt en naaste de belangrijkste factor. Diens oordeel is immers leidend, maar dan wel vanuit care, cure en core. Met dit laatste wordt de menselijke bejegening bedoeld. Hoe ziet het organiseren van die praktische wijsheid van professionals eruit? Allereerst gaat die ervan uit dat protocollen geen garantie zijn voor goede zorg. Het gevaar van werken met protocollen en richtlijnen is dat het individuele professionele oordeel over wat hier en nu noodzakelijk is in deze unieke en complexe casus wordt tegengewerkt. Het middel ‘tuchtrechtspraak’ dat ook wordt toegepast op jeugdzorgprofessionals, werkt veelal verlammend op de handelingsvrijheid van professionals en is om risicomijdende redenen vaak ook sterk bureaucratiserend. Om praktische wijsheid te gebruiken, dienen zorgprofessionals de ruimte te krijgen en de verantwoordelijkheid te ervaren om af te wegen wat voor deze patiënt of cliënt moet gebeuren. Dat vraagt tevens om een fundamentele visie op organiseren, leiding en cultuur. De voornaamste sturing moet zitten op de kwaliteit van de afweging die de professional maakt vanuit de professionele vrijheid en ruimte. Daartoe behoren tevens een horizontaler en informeler management.

In het voorwoord van Het zal mijn zorg zijn benoemt auteur Martin van Rijn het belang van schetsen welke kant ons zorgstelsel op moet kantelen en hoe we daar kunnen komen. Hij is ervan overtuigd dat de zeven in dit boek beschreven routes van verandering daaraan kunnen bijdragen en dat we kunnen voortbouwen op de vele daarin beschreven voorbeelden van maatschappelijk leiderschap. Ik deel zeer zijn conclusie dat het nu zaak is zelf op de werkvloer en als bestuurder moedige stappen te zetten.

 

Deze recensie werd oorspronkelijk op 27 november 2023 gepubliceerd op de website mijnsociaalwerk.nl 

Related Articles

Back to top button